Lua mobiilisoftassa

Käyttämällä skriptikieliä mobiiliohjelmoinnissa voidaan mm. edistää koodin jakamista eri alustojen kesken. Varsinkin peliohjelmoinnissa skriptien käyttäminen on suosittua: Pelilogiikkaa on helposti paljon ja sen kaiken kirjoittaminen erikseen eri ohjelmointikielillä eri alustoille olisi aikaavievää ja virhealtista. Eräs varsin suosittu skriptikieli on Lua. Lua on suhteellisen helppo yhdistää toiseen projektiin ja siihen on helppo luoda applikaatiospesifisiä laajennuksia. Lua on lähtökohtaisestikin suuniteltu laajennuskieleksi ja verrattuna esim. Pythoniin Lua on hyvin kevyt. Tässä artikkelissa opastetaan, miten Luaa voi käyttää iOS- ja Android-projekteissa.

Vaihe 0 — Luan lähdekoodi

Hae Luan lähdekoodi http://www.lua.org/ftp/.

Huomaa, että Lua on muuttunut jonkin verran versioiden välillä. Tämä ohje on kirjoitettu versiolle 5.2.1. Jotkin aiemmalle versiolle kirjoitetut Lua-ohjelmat eivät välttämättä toimi suoraan uusimmalla versiolla. Näitä ohjeita voi soveltaa myös muihin versioihin, mutta ne eivät välttämättä toimi sellaisenaan.


iOS

Vaihe 1 — Lua-kirjasto

 1. Luo uusi kirjastoprojekti. Tässä esimerkissä olen antanut projektille nimeksi Lua521 Luan versionumeron mukaan.Luo uusi kirjastoprojekti
 2. Poista projektiin automaattisesti luodut ProjektinNimi.m ja .h -tiedostot.
 3. Lisää projektiin Luan lähdekoodipaketista src-hakemiston sisältö lukuunottamatta tiedostoja lua.c, luac.c ja Makefile.
 4. Mene projektin Build Phases -ikkunaan ja lisää Copy Headers -vaihe.
  Build Phases
  Lisää vaihe
 5. Lisää Copy Headers -vaiheeseen projektin tiedostot lauxlib.h, lua.h, lua.hpp, luaconf.h ja lualib.h ja siirrä ne Public-osaan.
  Copy Headers -vaihe
 6. Lua-kirjasto on nyt valmis käytettäväksi.

Vaihe 2 — Lua-kirjaston käyttäminen toisessa projektissa

Esimerkkinä käytän kokonaan uutta projektia, mutta Luan lisääminen olemassaolevaan projektiin tapahtuu samoin.

 1. Lisää projektiin viittaus Lua-kirjastoprojektiin. Tämä tapahtuu kuten minkä tahansa muunkin olemassaolevan tiedoston lisääminen. Tässä tapauksessa lisättävä tiedosto on kirjastoprojektin .xcodeproj-projektitiedosto.
  Lisätään viittaus kirjastoon
  Lisättävä tiedosto on kirjastoprojektin .xcodeproj-tiedosto
 2. Aseta projektin targetti riippuvaiseksi Lua-kirjaston targetista.
 3. Lisää Lua-kirjasto linkitettäviin kirjastoihin.
  Appin Build Phase konffit
 4. Lisää Header Search Pathsiin polku $(BUILT_PRODUCTS_DIR)/usr/local/include.
  Header Search Paths
 5. Nyt projektissa voidaan käyttää Luaa.

Android

Vaihe 1 — Lua-kirjasto

Lua on kirjoitettu C-kielellä, joten Androidissa tarvitsemme NDK:ta sen kääntämiseen. Kätevintä on luoda siitä NDK-moduli. Android NDK:n ja NDK-modulien käytön opastaminen tässä olisi hieman liian työlästä, ja NDK:ssa on varsin hyvät dokumentaatiot ja esimerkit. Mainittakoon joka tapauksessa, että jos et ole aiemmin käyttänyt ja/tai luonut NDK-moduleita, helpointa on luoda yksi hakemisto jonka alle sijoitat kaikki NDK-modulit. Tämän hakemiston polku pitää olla NDK_MODULE_PATH-ympäristömuuttujassa.

 1. Luo uusi hakemisto NDK-modulihakemiston alle (tämän hakemiston nimi on luotavan modulin nimi).
 2. Kopioi tähän hakemistoon Lua-lähdekoodipaketin src-hakemiston sisältö lukuunottamatta tiedostoja lua.c, luac.c ja Makefile.
 3. Luo tähän hakemistoon seuraavansisältöinen Android.mk-tiedosto:
  LOCAL_PATH := $(call my-dir)
  
  include $(CLEAR_VARS)
  
  LOCAL_MODULE := liblua521
  LOCAL_CFLAGS := -D"getlocaledecpoint()='.'"
  LOCAL_SRC_FILES := \
  	lapi.c \
  	lauxlib.c \
  	lbaselib.c \
  	lbitlib.c \
  	lcode.c \
  	lcorolib.c \
  	lctype.c \
  	ldblib.c \
  	ldebug.c \
  	ldo.c \
  	ldump.c \
  	lfunc.c \
  	lgc.c \
  	linit.c \
  	liolib.c \
  	llex.c \
  	lmathlib.c \
  	lmem.c \
  	loadlib.c \
  	lobject.c \
  	lopcodes.c \
  	loslib.c \
  	lparser.c \
  	lstate.c \
  	lstring.c \
  	lstrlib.c \
  	ltable.c \
  	ltablib.c \
  	ltm.c \
  	lundump.c \
  	lvm.c \
  	lzio.c
  
  LOCAL_EXPORT_C_INCLUDES := $(LOCAL_PATH)
  include $(BUILD_STATIC_LIBRARY)

  Android.mk-tiedoston rivi LOCAL_MODULE := liblua521 määrää luotavan kirjaston nimen — sen voi muokata haluamakseen.

 4. Lua-kirjastomoduli on valmis käytettäväksi

Vaihe 2 — Lua-kirjaston käyttäminen toisessa projektissa

Koska itse Lua-kirjasto on NDK-moduli, pitää sitä myös käyttää NDK:lla käännettävän koodin kautta. Ohjeita NDK:n käyttöön saa muualta. Lua-kirjastomodulia käytetään kuten mitä tahansa NDK-modulia: Projektin Android.mk-tiedostoon lisätään tieto linkitettävästä kirjastosta, ja tiedoston lopussa kutsutaan import-module-makroa. Esimerkkiprojektini Android.mk-tiedosto näyttää seuraavanlaiselta:

LOCAL_PATH := $(call my-dir)

include $(CLEAR_VARS)

LOCAL_MODULE := luatest
LOCAL_CFLAGS := -std=c99 -Wall -Werror
LOCAL_SRC_FILES := luatest.c
LOCAL_STATIC_LIBRARIES := lua521
LOCAL_LDLIBS := -llog

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)

$(call import-module,lua521)

Kiinnostavat rivit ovat siis LOCAL_STATIC_LIBRARIES := lua521, jossa linkitetään Lua-modulin luoma liblua521-kirjasto, sekä $(call import-module,lua521), jolla sisällytetään projektiin lua521-niminen Lua-moduli.


Vaihe 3 — Lua-koodin ajaminen

Jokaiselle sopivia tyhjentäviä ohjeita on hankala kirjoittaa, joten valaisen asiaa muutamalla yksinkertaisella esimerkillä. Näitä esimerkkejä soveltamalla päässee yllättävän pitkälle. Kaikki esimerkkikoodi on C:tä (ei Objective- tai -++); koodiesimerkkien yhdistäminen muuhun koodiin, oli kyse sitten Android- tai iOS-koodista, jätetään harjoitustehtäväksi.

Yksinkertaisen skriptin ajaminen

Lua-kirjaston funktiot on esitelty kolmessa .h-tiedostossa: lua.h, lualib.h sekä lauxlib.h. Koodiesimerkit on kirjoitettu olettaen että kaikki kolme otsikkotiedostoa on sisällytetty lähdekooditiedostoon. Huom! Nämä ovat nimeomaan C-headereita; jos Luaa käytetään C++-koodissa, sisällytettävä tiedosto on lua.hpp (ei muita).

Seuraava koodinpätkä ajaa lyhyen Lua-skriptin:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
static void luaExample() {
   lua_State* lua = luaL_newstate();
   luaL_openlibs(lua);
   const char* script = “print(\”Printing from Lua!\”)\n”;
   luaL_loadstring(lua, script);
   int err = lua_pcall(lua, 0, 0, 0);
   if(err != LUA_OK) {
     const char* errMsg = lua_tostring(lua, -1);
     printf(“Error while calling Lua function: %s”, errMsg);
   }
   lua_close(lua);
}

Rivillä 2 luodaan uusi lua_State-olio. Tämä olio on käytännössä kokonainen Lua-tulkki. Tapauksesta riippuen appissa voisi olla yksi lua_State koko sen elinkaaren ajan, tai siinä voidaan vaikka luoda ja tuhota lua_Stateja tarpeen mukaan. Kutsun palauttama olio on periaatteessa käytettävissä suoraan, mutta käytännössä aina pitää tehdä myös rivillä 3 oleva kutsu, joka lataa Lua-tulkkiin Luan standardikirjastot.

Rivillä 5 ladataan merkkijonosta Lua-funktio. Tässä kohtaa lienee parasta paneutua hieman Lua-tulkin C-APIin. Lua-tulkilla on oma operandipino. Suurin osa C-API-kutsuista käsittelee tätä pinoa. Esimerkiksi Lua-funktion kutsuminen tapahtuu siten, että pinoon työnnetään ensiksi kutsuttava funktio ja sitten funktion kaikki argumentit ensimmäisestä aloittaen. Tämän jälkeen kutsutaan lua_call()- tai lua_pcall()-funktiota. Tämä kutsu poistaa funktion ja argumentit pinosta, kutsuu funktiota ja funktion palattua työntää funktion mahdolliset paluuarvot pinoon ensimmäisestä aloittaen. Kun uusi Lua-tulkki luodaan, pino on tyhjä. Kutsu luaL_loadstring()-funktioon lukee annetusta merkkijonosta Lua-funktion ja työntää sen pinon päällimäiseksi. Tämän kutsun jälkeen siis pinon päällimmäinen (ja ainoa) olio on tuo Lua-funktio (tai virheilmoitus, jos funktion lataaminen epäonnistui).

Rivillä 6 kutsutaan edellisellä rivillä ladattua funktiota. Käytettävä C-funktio on lua_pcall(). Ero lua_call()- ja lua_pcall()-funktioiden välillä on, että lua_pcall() (p = protected) palauttaa virhekoodin jos kutsu epäonnistuu. Funktio lua_call() sen sijaan käyttää Lua-tulkin virheenhallintajärjestelmää, joka lähtökohtaisesti tulostaa virheilmoituksen ja kaataa koko appin. Kannattaa siis lähes poikkeuksetta käyttää lua_pcall():ia. Lua_pcall():lle annettavat argumentit ovat: lua_State, argumenttien määrä, paluuarvojen enimmäismäärä, ja message handlerin indeksi pinossa (0 ei ole validi indeksi, vaan se merkitsee, että message handleria ei ole; pinon indeksit alkavat 1:stä). Tässä tapauksesssa emme välitä yhtään argumenttia funktiollemme, emmekä ole kiinnostuneita sen mahdollisista paluuarvoista.

Rivillä 7 tarkistetaan, onnistuiko funktiokutsu. Jos paluuarvo on LUA_OK (0), funktiokutsu onnistui, ja pinossa on nyt funktion mahdolliset paluuarvot, kuitenkin enintään niin monta arvoa kuin lua_pcall()-kutsussa oli määrätty. Tässä tapauksessa pino on siis tyhjä. Muu paluuarvo merkitsee, että funktiota suoritettaessa tapahtui virhe. Paluuarvo kertoo virheen laadusta jotain (katso tarkempaa tietoa Lua Reference Manualista), mutta tässä tapauksessa tarkastelemme vain virheilmoitusta. Jos kutsu epäonnistuu, pinoon työnnetään (funktion paluuarvojen sijaan) virheilmoitus. Rivillä 8 haemme virheilmoituksen pinosta. Indeksi -1 tarkoittaa pinon päällimmäisintä alkiota (negatiiviset indeksit lasketaan pinon päältä alkaen). Tässä esimerkissä tänne ei koskaan tulla, mutta voit kokeilla virheenhallintaa muokkaamalla Lua-skriptin virheelliseksi.

Rivillä 11 lua_State tuhotaan. Lua_close()-kutsun jälkeen lua_Statea ei voi enää käyttää. Jos appissa luodaan Lua-tulkkeja tarpeen mukaan, on tärkeää muistaa tuhota ne lua_close()-kutsulla kun niitä ei enää tarvita, etteivät ne jää varaamaan muistia.

Argumentit ja paluuarvot

Seuraavassa on esimerkki Lua-funktiosta joka ottaa argumentteja ja palauttaa arvoja:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
static void argsAndRetsExample() {
  lua_State* lua = luaL_newstate();
  luaL_openlibs(lua);

  const char* script = "\
local arg1, arg2 = ...\n\
print(\"Lua function was called with \" .. arg1 .. \" and \" .. arg2)\n\
local ret1 = arg1 + arg2\n\
local ret2 = arg1 * arg2\n\
return ret1, ret2\n\
";
  luaL_loadstring(lua, script);

  lua_Number arg1 = 3.7, arg2 = -.1;
  printf("calling Lua function with %f and %f\n", arg1, arg2);
  lua_pushnumber(lua, arg1);
  lua_pushnumber(lua, arg2);
  int err = lua_pcall(lua, 2, 2, 0);
  if(err == LUA_OK) {
    lua_Number ret1 = lua_tonumber(lua, 1);
    lua_Number ret2 = lua_tonumber(lua, 2);
    printf("Lua function returned %f and %f\n", ret1, ret2);
  } else {
    const char* errMsg = lua_tostring(lua, -1);
    printf("Error while calling Lua function: %s\n", errMsg);
  }

  lua_close(lua);
}

Ajettaessa tämä tulostaa seuraavaa:

calling Lua function with 3.700000 and -0.100000
Lua function was called with 3.7 and -0.1
Lua function returned 3.600000 and -0.370000

Tarkastellaan ensin Lua-koodia. LuaL_loadstring()-funktiolla ladattu Lua-funktio on tyypiltään nk. vararg-funktio. Kaikki sen saamat argumentit on luettavissa vararg-lausekkeesta joka on muodoltaan kolme peräkkäistä pistettä (...). Lause local arg1, arg2 = ... rivillä 6 asettaa (paikallisen) muuttujan arg1 arvoksi funktion ensimmäisen argumentin ja muuttujan arg2 arvoksi toisen argumentin. Jos argumentteja ei ole tarpeeksi, muuttujan arvoksi tulee nil. Rivillä 10 Lua-funktio palauttaa arvoja. Lua-funktio voi palauttaa useita arvoja, tässä tapauksessa palautetaan kaksi arvoa.

Rivillä 12 ladataan funktio kuten edellä. Funktion argumentit työnnetään pinoon funktion jälkeen. Tässä kutsumme funktiota kahdella argumentilla. Riveillä 16 ja 17 työnnetään argumentit pinoon. Rivillä 18 suoritetaan kutsu. Argumenttien määrä on 2, ja haluamme enintään 2 paluuarvoa. Kutsun onnistuttua lukemme riveillä 20 ja 21 paluuarvot pinon pohjalta (funktio ja argumentit ovat poistuneet pinosta).

C-funktioiden kutsuminen Lua-koodista

Esimerkki C-funktion kutsumisesta:

1
2
3
4
static int myCFunction(lua_State* lua) {
  int numArgs = lua_gettop(lua);
  printf("myCFunction called with %d args\n", numArgs);
  for(int i = 1; i

Ajettaessa tämä tulostaa seuraavaa:

myCFunction called with 2 args
arg 1: 5
arg 2: bacon
myCFuntion returned 3.141592 and second retvalue

Lua-koodista kutsuttava C-funktio on muuten samankaltainen kuin mikä tahansa C-funktio, mutta se saa argumenttinsa ja palauttaa arvonsa Lua-pinon kautta. Kaikkien Luasta kutsuttavien funktioiden on otettava yksi argumentti tyypiltään lua_State* ja palautettava int. Kun funktiota kutsutaan, annetussa lua_Statessa on pinossa funktion saamat argumentit (ensimmäinen pinon pohjimmaisena jne.), eikä mitään muuta. Argumenttien määrä saadaan tietää pinon korkeudesta. Argumenttien tyypit voidaan myös selvittää. Funktio palauttaa arvoja siten, että kaikki paluuarvot työnnetään pinoon ensimmäisestä aloittaen ja funktion varsinainen paluuarvo (C-mielessä) kertoo Lua-paluuarvojen määrän. Pinoa ei tarvitse erikseen “puhdistaa” ennen palaamista.

Rivillä 2 selvitetään argumenttien määrä. Riveillä 4-6 oleva silmukka tulostaa kaikki funktion saamat argumentit (muutettuaan ne ensin merkkijonomuotoon). Funktio palauttaa kolme arvoa; ne työnnetään järjestyksessä pinoon riveillä 8-10. Rivillä 11 palautetaan paluuarvojen määärä.

Riveillä 18-21 on taulukko, jonka avulla C-funktio liitetään Luaan. Taulukossa on tietueita, joissa ensimmäinen arvo on funktion nimi Luassa ja toinen arvo on pointteri varsinaiseen funktioon. Viimeisenä on on tietue, jossa molemmat arvot ovat NULL. Tässä liitetään vain yksi funktio, mutta samalla voisi liittää useammankin funktion. Rivi 23 lukee em. taulukon ja luo Lua-taulukon, jossa on annetuilla nimillä viittaukset annettuihin C-funktioihin. Tässä tapauksessa siis (Lua-)taulukko, jossa on arvolla "myCFunction" viittaus rivin 1 funktioon. Rivillä 24 tämä taulukko annetaan globaalin muuttujan "myCFunctions"-arvoksi.

Lua-koodissa rivillä 27 kutsutaan "myCFunctions"-taulukon "myCFunction"-jäsentä, ts. edellä määriteltyä C-funktiota. Funktiokutsu tehdään kuten muutkin Lua-funktiokutsut. Tässä funktiolle annetaan 2 argumenttia. Funktion 2 ensimmäistä paluuarvoa asetetaan paikallisten muuttujien a ja b arvoiksi. Kuten tulosteesta huomataan, funktion kolmas paluuarvo jää huomiotta.

Voit kokeilla panna breakpointin myCFunction()-funktioon. Ohjelman pysähtyessä ko. breakpointiin, voit tarkastella kutsupinoa ja huomata, että kutsu on tullut Lua-tulkin sisältä.

Windows Phone -sovelluskehitys Androidin ja iPhonen rinnalla

Windows Phonen astuminen iOS:n ja Androidin rinnalle on saanut aikaan hieman hämmennystä joidenkin loppukäyttäjien ja sovellusten tilaajienkin mielissä. Siinä missä iOS (iPhone/iPad), Android ja jopa poistuva Symbian muistuttavat toisiaan yleisasultaan – kukin tietenkin erottautuen omilla pienillä eroavaisuuksillaan – Windows Phone on tietoisesti suuntautunut erilleen muista omalla Metro-suunnittelukielellään.

Ohje: maassa maan tavalla

Suunnitellessa uutta sovellusta mille tahansa alustalle, yleispätevänä ohjenuorana voitaneen antaa:

Kunkin tyyppisen mobiililaitteen käyttäjä haluaa systemaattisen käyttäjäkokemuksen ja käyttöjärjestelmälle tunnusomaisen sekä varsin yhdenmukaisen ulkoasun sovelluksille. Sovelluksen käyttöönotto on tällöin mahdollisimman luontevaa eikä vaadi syvällistä perehdytystä.

Tämä halu kumpuaa usein niin käyttäjien puolelta kuin myös käyttöjärjestelmien toimittajilta! Jotkut palvelujen kehittävät mieltävät ajattelevansa käyttäjän parasta pyrkimällä mahdollisimman yhdenmukaiseen käyttöliittymään laitteen käyttöjärjestelmästä riippumatta, mutta päätyvät tekemään käyttäjälle karhunpalveluksen. On poikkeustilanne, että ihmiset käyttävät samaa sovellusta eri käyttöjärjestelmillä, mutta varmaa, että he käyttävät sitä muiden saman käyttöjärjestelmän sovellusten lomassa.

Suunniteltaessa sovellusta usealle alustalle täysin samaa konseptia ei siis voi aina käyttää. Vaikka iPhone ja Android-sovellukset voivat muistuttaa toisiaan hämmentävän paljon, niillä on eronsa. WP:llä erot ovat muihin alustoihin verrattuna huomattavat.

Esimerkki

Alla käytännön vertailuesimerkki IMDB-sovelluksesta Applen iPhonelle ja Windows Phonelle.

Kuva 1. iPhone versio IMDB:n sovelluksesta.

Kuva 2. WP-versio IMDB-sovelluksesta.

Edellä esitetyt kuvat osoittavat selvästi, että iPhonen käyttäjät eivät pitäisi WP:n tyylisestä sovelluksesta puhelimessaan (mikäli se edes pääsisi Applen App Storeen), eivätkä vastaavasti Windows Phone -käyttäjät halua iPhone/Android-tyylistä sovellusta laitteilleen. Toisilleen vieraat esitystavat vaativat sovelluksen arkkitehdilta jo konseptin varhaisessa vaiheessa ydinidean hahmottamiskykyä ja näkemystä mitä kukin loppukäyttäjä haluaa siltä.

Microsoftin sivuilta löytyy (englanniksi) esimerkkejä erilaisista sovellustyypeistä Windows Phonella.

Päätelmä

Metro-tyyliohjeita noudattavat Windows Phone -sovellukset ovat niin toimintalogiikaltaan kuin ulkoasultaan selvästi erilaisia kuin iOS/Android-taustaiset sovellukset, vaikka tarjottava toiminnallisuus olisi sama.

Windows Phonen tarjoaman visuaalisesti rikkaan Panorama-näkymän avulla yritysten brändäys ja yleensäkin halutut teemat sovelluksissa voidaan saada muita alustoja vahvemmin esille (kuva 2). Tämä toki vaatii ylimääräisen graafisen aineiston luomista.

Vaikka Windows Phonella vältetään käyttöliittymäelementtien ylimääräisiä koristeita, kuten liukuvärejä, tekstuureita, varjostuksia ja kiiltoefektejä, sisältö pyritään vastaavasti tuomaan esiin niin, että lopputulos voi hyvin olla kauniimpi kuin muilla alustoilla.